Netfilter packet flow (Graph)

พิมพ์เป็น A3 ออกมาเก็บไว้เลยนะครับ ดูเข้าใจดีเอาไว้เป็น Ref สำหรับการทำ QoS ครับ เป็นรูป flow ของ iptables แสดงการ Input / Outout

Full image size

Thank you.
By – Jan Engelhardt